Tietosuojalauseke

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry myöhemmin KyVi ry

Osoite: Vartiotie 4. Kouvola 45100

Rekisterin nimi: Kyvi ry asiakasrekisteri ja jäsenrekisteri (myöhemmin rekisteri)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa hoitaa Jukka Kinnunen

Osoite: Vartiotie 4. Kouvola 45100

Sähköposti: jukka.kinnunen@kyvi.fi

2. REKISTERÖIDYT

Kyvi ry rekistereissä rekisteröityjä ovat

Jäsenet

Asiakkaat, yksityiset ja yritykset

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

asiakassuhteen hoito ja kehittäminen

asiakastiedotus

yhdistyksen palveluista kertominen

rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

jäsenille tiedottaminen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

yrityksen/asiakkaan nimi

yhteyshenkilön nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

majoitussäännöstön mukaiset henkilötiedot majoituksen yhteydessä edellisten lisäksi Hetu- tunnus

Asiakastiedot

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

käyttäjältä itseltään verkkopalvelssa olevan lomakedatan kautta saatu tieto

Evästeiden käyttö

Kyvi ry verkkopalvelussa (www.kyvi.fi käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeitä käytetään esimerkiksi Internet-sivuston käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten tallennukseen. Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella KyVi ry voi analysoida ja kehittää palveluitaan tietäen, mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista tai tähän tarkoitetun palvelun avulla. Ellei evästetoiminto ole 1.1.2021 käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia KyVi ry verkkosivuston palveluita voi käyttää.

Google Analytics 
Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Tätä kautta ei kerätä yksilöitävää tietoa käyttäjistä.  

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Jukka.Kinnunen@kyvi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä

asiakassuhteen syntyessä

markkinointitapahtuman yhteydessä

asiakkaalta itseltään verkkovarausten yhteydessä saatuna

asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta

asiakkaalta itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.

asiakkaan hyväksymällä Cookies palveluiden avulla

7. TIETOJEN TALLENTAMINEN JA SÄILYTYS

Asiakastietoja tallennetaan seuraavasti:

Visma Fivaldi laskutettavat asiakkaat = Rekisterin pitäjä Visma Oy

Kirjanpitäjä Dextella Oy

Mobile Pay kautta tulleet maksut = MobilePay tiedosto

Verkkopankin kautta tulleet maksut = Pankkien tiedosto

Google yhteystiedot tarvittavin osin KyVi ry toimintaa varten = Google pilvipalvelu

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa, kun tietojen luovuttaminen on edellytys kohdan 3. tilanteiden käsittelyn yhteydessä.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin KyVi ry:n ulkopuolelle.

9. KÄSITTELYN KESTO

Tieoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.  Jäsenrekisteristä tieto poistuu jäsenyyden lakattua.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan yhteystietoja käsittelevät KyVi ry toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä, sekä asiakassuhteen hoidosta ja markkinoinnista vastaavat henkilöt.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.